OM SJUKDOMARNA
som Camilla drabbades av:

Guillain-Barrés syndrom
Guillain-Barrés syndrom är en akut autoimmun nervsjukdom som kännetecknas av  förlamningar.
Sjukdomen börjar med förlamningar perifert och ofta liksidigt. Förlamningarna börjar vanligtvis i benen och sprider sig sedan uppåt allteftersom inflammationsprocessen vandrar uppåt i ryggmärgen. I allvarligare fall kan även det autonoma nervsystemet engageras, med risk för bland annat hjärtrytmrubbningar. Även andningsmuskulaturen kan påverkas och andningsförlamning kan inträffa.
Prognosen för Guillain-Barrés syndrom är god. Den drabbade behöver dock god vård under sjukdomsförloppet. Cirka 80 procent blir helt återställda, 15 procent får någon typ av permanent nervpåverkan, och cirka 5 procent avlider till följd av andningsförlamning. 

Guillain-Barrés syndrom blir värre om man får Guillain Barrés plus Miller Fishers syndrom. Det leder till att man får en förlamning i hela kroppen. Källa: WikipediaMiller Fishers syndrom
Miller Fishers syndrom är en sällsynt nervsjukdom som anses vara en variant av Guillain-Barrés syndrom
Människor med både Guillain Barré och Miller Fisher får en total förlamning i hela kroppen men man behåller fortfarande fullt medvetande.
Det kan vara svårt att leva ett normalt liv när man har haft Miller Fishers syndrom eftersom man får en svag förlamning och en känsligare kropp. Efter sjukdomen har man en smärta som kvarstår i månader och det finns en risk att man får problem med ögonen efter sjukdomen.  Källa: WikipediaCritical Illness
Critical Illness Myopathy (CIM) är ett syndrom omfattande muskelsvaghet och neurologisk dysfunktion som kan utvecklas hos kritiskt sjuka patienter som får intensivård. Källa: Wikipedia  
Det var detta syndrom som utgjorde det livshotande tillstånd Camilla hamnade i.SLE systemisk lupus erythematosus
SLE, autoimmun inflammationssjukdom som räknas till reumatiska sjukdomar även om ledinflammation sällan är dominerande. Huvudproblemet är inflammation i små kärl vilken skadar njurarna, nervsystemet m.m. Sjukdomen var tidigare ofta livshotande men kan nu framgångsrikt behandlas med immundämpande läkemedel och den är vanligare hos kvinnor än män. Källa: Nationalencyklopedien
SLE är en kronisk sjukdom som gör att immunförsvaret blir hyperaktivt och attackerar den egna vävnaden och kan drabba alla organ i kroppen. 
Källa: Wikipedia Locked-in syndrome
Locked-in syndrome  är ett tillstånd där patienten är medveten och vaken men inte kan kommunicera verbalt pga total förlamning av nästan alla frivilliga muskler i kroppen utom ögonen. 
Total Locked-in syndrome är en variant där även ögonen är förlamade. Det är resultatet av att främre delen av Pons är skadad. Källa: Wikipedia
Camilla drabbades av det sistnämda syndromet då hon var totalt inlåst utan möjlighet att kommunicera.Godartad tumör i binjuren  
Benign är en godartad tumör som inte sprider sig, till skillnad från en malign tumör. En benign tumör kan likväl orsaka skada genom att den kan växa in i omkringliggande vävnader och organ. Däremot tenderar den inte att metastasera, dvs. sprida dottersvulster i kroppen. Källa: Wikipedia 

Vid operation av binjurarna kan man avlägsna ena eller, mer ovanligt, bägge binjurarna. Man kan klara sig utmärkt med bara en binjure men om båda tagits bort måste man äta kortisontabletter hela livet. Däremot tycks man, konstigt nog, klara sig utmärkt utan stresshormonerna adrenalin och noradrenalin.
Knölar av alla de slag förekommer relativt ofta i binjurarna, men de flesta är beskedliga och behöver inte behandlas.
Mer ovanligt är att binjurarna har en överproduktion av hormon som leder läkaren till misstanke om att felet sitter just i binjurarna. 
Källa: Bröst -och Endokrinkirurgiska Kliniken Karolinska Universitetsjukhuset
Camilla drabbades av en godartad tumör i vänster binjure som opererades bort i maj 2010